Orange lavahode

Visuell kunst

DATO OG TID:

17.10 - 29.11

STED:

Oslo Kunstforening
Rådhusgaten 19
0158 Oslo

INFO:

www.oslokunstforening.no

Jenna Sutela: NO NO NSE NSE

Science fiction er et gjennomgående tema i Sutelas kunstnerskap, i likhet med søken etter å bevege seg hinsides menneskeskapte språk, både ved å fordype seg i kunstig intelligens og maskinlæring og ved å benytte seg av teknologi som et sjamanistisk verktøy eller et mulig medium som kan kanalisere fremmed semantikk.

NO NO NSE NSE er Jenna Sutelas første store separatutstilling. Oslo Kunstforening ber alle om forståelse for at de vil måtte regulere antall besøkende i våre lokaler. Du kan lese mer om rutiner og smitteverntiltak her.

Sutelas kunst oppfordrer oss til å se på andre, ikke-menneskelige, arter som intelligente vesen, for eksempel slimsoppen Physarum polycephalum. Den er en organisme uten hjerte eller hjerne, men er likevel i stand til å lære, og er én av flere som brukes til å studere komplekse menneskelige infrastrukturer, som for eksempel jernbanenettet i Tokyo. Sutelas samarbeid med slimsopper står i motsvar til antroposentriske hierarkier, og peker i stedet på desentralisert intelligens og en tett sammenknytning mellom bevissthet og den materielle verden – både levende og ikke-levende.

Kunstnerens nyeste prosjekter har et spesielt fokus på ikke-deterministiske modeller av datamaskiner og algoritmer. Sutela eksperimenterer både med å plassere fermentert mat i datamaskinens «mage» for å frembringe uventede reaksjoner og med de tilfeldige boblemønstrene som oppstår i lavalamper, som i senere tid har blitt brukt til å kryptere data.

Til NO NO NSE NSE har Sutela laget en serie fotogrammer av lavalamper som er formet som hennes eget hode, med tema som psykedelisk teknologi og nevroplastisitet. I Sutelas arbeider transcenderer teknologien fysiske og immaterielle grenser. Utstillingen, produsert av Kunsthall Trondheim og tilpasset Oslo Kunstforening av kunstneren, inviterer publikum til å ikke se på maskiner som modeller eller en forlengelse av menneskehjernen, men som selvstendige vesen.

Utstillingen i Oslo Kunstforening støttes av FINNO – Finsk-norsk kulturinstitutt.

Utstillingen ble produsert av Kunsthall Trondheim, hvor den var å se mellom 4. mars og 29. august 2020. Teksten over er av Stefanie Hessler, direktør Kunsthall Trondheim.

Publikasjonen Jenna Sutela – NO NO NSE NSE er utgitt av Kunsthall Trondheim, Serpentine Galleries og Koenig Books.

––

Science fiction is a recurring theme in Sutela’s work. So is the quest to go beyond the limits of human-created language, both by delving into artificial intelligence and machine learning, and by turning towards technologies as shamanistic devices or possible mediums to channel alien semantics.

NO NO NSE NSE is the artist’s first major solo show.

The show opens Saturday October 17 at 12:00. Please note that due to infection control measures there will not be an ordinary opening event. Oslo Kunstforening will limit the number of visitors in the gallery at the same time and appreciates your understanding. Please read more about the measures and routines here.

Sutela’s work urges us to consider other, nonhuman, species as intelligent beings, such as the Physarum polycephalum slime mould. An organism without a brain or a heart, it is nonetheless able to learn and is used, among others, to study complex human infrastructures such as the Tokyo railway network. Sutela proposes her collaboration with slime moulds as a model against anthropocentric hierarchies, to point instead to decentralised intelligence and a deep connectivity of consciousness and the material world—both living and non-living.

Her latest projects look in particular into non-deterministic models of computers and algorithms. Sutela experiments both with inserting fermenting foods into the “guts” of a computer to generate unforeseeable reactions, and with the random bubbles of lava lamps, which have lately been used to encrypt data.

For NO NO NSE NSE, Sutela produced new photograms of lava lamps she created in the shape of her own head, pointing to psychedelic technologies and neuroplasticity. In Sutela’s work, technologies transcend physical and immaterial boundaries. The exhibition, produced by Kunsthall Trondheim, and adapted by the artist for Oslo Kunstforening, invites viewers to approach machines not as models or expansions of the human mind, but on their very own terms.

The exhibition at Oslo Kunstforening is supported by FINNO – The Finnish-Norwegian Cultural Institute.

The exhibition was produced by Kunsthall Trondheim, where it was on view between March 4 and August 29, 2020. Text for the website are by Stefanie Hessler, director Kunsthall Trondheim.

The publication Jenna Sutela – NO NO NSE NSE is published by Kunsthall Trondheim, Serpentine Galleries and Koenig Books. With support from Finsk-Norsk Kulturinstitutt, Kulturrådet and Oslo Kunstforening.

Foto: I Magma (2019), detalj. Blåst glass, slim, elektronikk. Variable dimensjoner. Bestillingsverk av Serpentine Galleries og Moderna Museet, 2019. Foto: Aage A. Mikalsen / Kunsthall Trondheim.